Misija vizija i vrijednosti

Povratak na naslovnu stranicu

MISIJA

 

JZU Dom zdravlja Gračanica pruža primarnu zdravstvenu zaštitu, konsultativno specijalističku, odnosno podrazumjevane preventivne, kurativne, dijagnostičke i terapijske zdravstvene usluge, za cjelokupno stanovništvo općineGračanice zahvaljujući stručnim, kvalifikovanim i profesionalnim kadrom koji primjenjuju savremenu medicinsku tehnologiju, sa ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja.


VIZIJA

 

JZU Dom zdravlja Gračanica kao vodeći dom zdravlja po kvalitetu zdravstvenih usluga u regionu, obezbjediti će potpun obuhvat stanovništva općine Gračanica sa preventivnim i skrining pregledima i omogućiti sveobuhvatnost u dijagnostici, liječenju i terapiji pacijenata i značajno poboljšati zdravstveno stanje i kvalitet života svog stanovništva. Ispunićemo potrebe i zahtjeve savremenog pacijenta primjenom savremenih dostignuća medicinske nauke jer je zdravlje osnovni ljudski, porodični i nacionalni resurs u ostvarivanju života sa punim potencijalom.

 


VRIJEDNOSTI

 

Našu misiju ostvarujemo sljedećim vrijednostima:

 • Pacijent u središtu interesa – zaštita njegovog zdravlja, pravovremena dijagnostika i liječenje, i osjećaj zadovoljstva sa pruženom zdravstvenom uslugom
 • Zdravstveno prosvjećivanje stanovništva
 • Ulaganje u stručni kadar kao osnovu za pružanje kvalitetne i bezbjedne zdravstvene zaštite
 • Otvaranje optimalnih uslova rada u pogledu materijalno tehničkih sredstava
 • Smanjenje rizika kako po uposlene tako i za naše pacijente
 • Praćenje trendove razvoja i promjena društvene zajednice te prilagođavanje eventualnim  novonastalim uslovima
 • Praćenje razvoja tehnologije i nabavka savremene opreme
 • Dobra saradnja sa drugim zdravstvenim ustanovama TK-a i šire.
 • Aktivno praćenje i uključivanje u Strategiju razvoja Općine Gračanica.

 

 

Usluge Doma zdravlja Gračanica su bazirane na savremenim medicinskim dostignućima (medicina zasnovana na dokazima), primjenjeno u okviru vlastitih mogućnosti i uslova društveno-ekonomskog konteksta, koja nastoji da promoviše efektivne, pravedne, pristupačne, integrisane, troškovno-efikasne zdravstvene programe, kako bi zadovoljila potrebe stanovništva za primarnom i specijalističko-konsultativnom zdravstvenom zaštitom.

U okviru primarne zdravstvene zaštite pacijenata posebno se stavlja akcenat na Timove porodične medicine, sa pacijentom koji je u središtu njihove aktinosti i njihog rada, uz poštovanje etičkih vrijednosti, predviđenih etičkim kodeksom ustanove.Preventivnu zdravstvenu zaštitu grupacija stanovništva izloženih povećanom riziku oboljevanja i ostalih stanovnika, u skladu sa posebnim programom preventivne zdravstvene zaštite, uz usku saradnju sa lokalnim i regionalnim ustanovama.

JZU DZ Gračanica se zalaže se za :

 • Promociju zdravlja i prevenciju bolesti zaposlenih i osigurava zdrava radna mjesta.
 • Trajni profesionalni razvoj zaposlenog osoblja i stvaranje pretpostavke za stručno usavršavanje
 • Dobre međuljudske odnose na radnom mjestu i ozbiljno razmatranje svih primjedbi, prigovora i žalbi Zaposlenog osoblja u pogledu njihovih prava i statusa
 • Kontinuirano upravljanje kvalitetom i unapređenjem kvaliteta
 • Procjenjivanje  rizika u Ustanovi i poduzimanje  aktivnosti kako bi se postojeći rizik umanjio

JZU DZ Gračanica pokazuje čvrsto opredjeljenje za zadovoljavanje potreba i zahtjeva pacijenata/korisnika i njegovatelja.