Kadrovi

Povratak na naslovnu stranicu

KADROVSKA STRUKTURA JZU DOM ZDRAVLJA GRAČANICA NA DAN 11.10.2021.


I Medicinski radnici :   181 (169 + 4 na određeno) 

Visoka stručna sprema:    74 radnika  (70 + 4 na određeno vrijeme)

Doktori medicine:            60 od toga 26 specijalista   
                                       26 doktor medicine  opšte prakse  (2 na određeno)
                                        8 doktora medicine na specijalizaciji

Doktori stomatolozi:          5 (od toga 2 specijalista, 1 stomatolog na određeno)
Doktori stomatolozi na specijalizaciji  :  2 doktor                                       


Dipl. ing. med. radiologije :   1
Dipl. med. sestra/tehničar :   3 
Dipl. Fizioterapeut :              1
Dipl.ing.lab.dijagnostike:      2

Viša stručna sprema :           5

Srednja stručna sprema:    101 radnika    (od toga 7 na određeno vrijeme)

Medicinski tehničari:

83 medicinskih sestara-tehničara općeg smjera  (7 na određeno)
5   stomatoloških sestara/tehničara                                  
2   zubotehničara
1   rentgen tehničar
3   babice                                                   
6   laboratorijskih tehničara                          
1   fizioterapetski tehničar


II Nemedicinski radnici:             46  (9 na određeno vrijeme)

Zdravstveni saradnici:                     3  sa VSS

Administrativni i tehnički radnici:

  5  sa visokom str.spremom              
  2  sa višom str. spremom                
14  sa SSS
22 KV i NK          

UKUPNO : 227 radnika (206 na neodređeno i 21 na određeno vrijeme)