Kadrovi

Povratak na naslovnu stranicu

KADROVSKA STRUKTURA JZU DOM ZDRAVLJA GRAČANICA NA DAN 01.01.2020.


I Medicinski radnici :   177 (165 + 12 na određeno) 

Visoka stručna sprema:    76 radnika  (69 + 6 na određeno vrijeme)

Doktori medicine:            60 od toga 19 specijalista   
                                       30 doktor medicine  opšte prakse  (6 na određeno)
                                        11 doktora na specijalizaciji

Doktori stomatolozi:          7 (od toga 1 specijalista)
Doktori stomatolozi na specijalizaciji  :  1 doktor                                       


Dipl. ing. med. radiologije :   2
Dipl. med. sestra/tehničar :   3 
Dipl. Fizioterapeut :              1
Dipl.ing.lab.dijagnostike:       2

Viša stručna sprema :          5

Srednja stručna sprema:    96 radnika    (od toga 6 na određeno vrijeme)

Medicinski tehničari:

77 medicinskih sestara-tehničara općeg smjera  (4 na određeno)
5   stomatoloških sestara/tehničara                                  
2   zubotehničara
1   rentgen tehničar
3   babice                                                    (1 na određeno)
7   laboratorijskih tehničara                          (od toga 1 na određeno)
1   fizioterapetski tehničar


II Nemedicinski radnici:             41 (2 na određeno vrijeme)

Zdravstveni saradnici:                     3 

Administrativni i tehnički radnici:

  5  sa visokom str.spremom              
  2  sa višom str. spremom                
13  sa SSS
18 KV i NK          (2 na određeno)

UKUPNO : 218 radnika (204 na neodređeno i 14 na određeno vrijeme)